Hoppa till sidans innehåll

QSS Stadgar


      §1 MÅL OCH INRIKTNING

QSS bildades 1979 och är ansluten till

- Stockholms Seglarförbund

- Svenska Seglarförbundet

- Riksidrottsförbundet

QSS har som mål

- att öka antalet kvinnor inom segling

- att genom kunskap ge ökad säkerhet på sjön

- att verka för att intresset för damsegling ökar

QSS ska

- anordna utbildning, föreläsningar med olika inriktningar och träffar

- anordna segling med olika inriktningar

- vara ett kontaktnät för kvinnor med seglingsintresse

- ge stöd till kvinnor som vill tävlingssegla

 

§2 MEDLEMSKAP

Inträde beviljas den som stöder QSS mål och inriktning. Medlem som ej betalt årsavgiften senast den 31 mars anses ha begärt sitt utträde. Hedersmedlem, som stödjer och verkar för QSS mål och inriktning, utses av årsmötet och befrias från medlemsavgiften.

 

§3 ÅRSMÖTE

QSS håller årsmöte i mars varje år. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december året före årsmötet. Kallelse sänds ut senast tre veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas motioner och styrelsens förslag till åtgärd.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

- verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse

- ansvarsfrihet för styrelsen

- val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning

- fastställande av budget och medlemsavgift

Konstituerande styrelsemöte hålls i anslutning till årsmötet

 

§ 4 STYRELSE

QSS angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter, högst nio, alla ordinarie. Ordförande jämte fyra ledamöter ska alltid vara kvinnor. Styrelse är beslutsmässig om minst fyra ledamöter inklusive ordförande är närvarande. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år med växelvis avgång.

 

§5 REVISORER

QSS revisorer ska

-          granska och kontrollera verksamheten och räkenskaperna och ta del av handlingar och protokoll

-       på årsmötet avge en undertecknad revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelse till- eller avstrykes

En revisor väljs för en tid av två år. En revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.

 

§6 BESLUT

Beslut fattas genom öppen omröstning om ej sluten omröstning har begärts. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst; dock ej vid personval, då lotten avgör.

 

§7 AKTIVITETER I QSS NAMN

Arrangemang och aktiviteter i QSS namn ska godkännas av styrelsen.

 

§8 VERKSAMHETSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

§9 STADGEÄNDRING

För stadgeändring fodras två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte och ett ska vara ett medlemsmöte.

 

§ 10 UPPLÖSNING

QSS ska upplösas om minst två tredjedelar av föreningens medlemmar röstar därför.

I beslut om upplösning av förening av föreningen ska anges att föreningen tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

 

Stadgarna antogs vid årsmöte 1995 och reviderades vid årsmötet och medlemsmöte mars 2006.

Uppdaterad: 18 SEP 2008 10:31

Vill du bli medlem i QSS?

Fyll i medlemsansökan 

Kontakt: This is a mailto link

Swish: 1231 99 7279

Bankgiro: 179-5046

 

Alltförsjön

                

Sjöskolan pa Beckholmen 

  AlltPåSjön

  

 

 

 

 

 

SEGLINGS länkar

QSS Facebook    

Bortom horisonten

Ta rodret kvinna

Vind&Vatten

GQSS

Seglingskurser i Malmö

Stockholms Isjaktsklubb     

Sjöskolan på Beckholmen

Hamnen               

Blur

Luvans seglarblogg

Katinka Öbergs blogg

Milo Dahlmanns blogg

 

Postadress:
Quinnliga Segelsällskapet - Segling
c/o Helena Knutsson, Friluftsvägen 22, lgh 1101
17240 Sundbyberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info